ഓണർ - സൂഴൌ ഹാലോ ഫര്മതെഛ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ബഹുമതി

പിലെഒഫ്ചെര്തിഫിചതെസ്

ഹാലോ ഫര്മതെഛ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അസോസിയേഷൻ (ച്വിഅ) അടങ്ങുന്ന ചൈന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉപകരണ വ്യവസായം അസോസിയേഷൻ ചൈനയും ഒരു അംഗമാണ്. ഞങ്ങൾ വളരെ ഗവൺമെന്റൽ അസോസിയേഷനുകളും ബഹുമാന്യനായ സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകൾ സഹകരണം, അവസരം മതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രശംസിച്ചു നിരവധി മാന്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ലഭിച്ചു.

 

 

 


WhatsApp Online Chat !