ගැන අපට - Suzhou හේලෝ Pharmatech කම්පැනි ලිමිටඩ්

අපි ගැන

හේලෝ Pharmatech

"පළමු හෝ හොඳම", බව අපි මෙතන කරන දේ!

hezhao

අපේ කතාව

2006, ඉංජිනේරුවන් කණ්ඩායමක් සිහිනයක් පන්නන්න තම වෘත්තීය ආරම්භ: ඖෂධ ක්ෂේත්රයේ හොඳම යන්ත්ර විසඳුමක් සපයන බව. අද, අපි ප්රධාන නවීන තාක්ෂණය සමග නිර්මාණාත්මක අදහස් ඒකාබද්ධ හා ඒ දෙසට මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා.

අපේ කණ්ඩායම

Most our engineers are young, working with passion, efficiency and energy. After devoting time and effort on each design, we find ourselves maturing along with technique improvement and development of personality.  With professionalism and endeavor for perfection,  we have strong confidence in the quality and reliability of our machinery.


WhatsApp Online Chat !