Kompaniýa

 • Iş wagty: 03-01-2024

  Kapsula bölüji maşynyň ähmiýeti Kapsula bölýän maşyn, derman senagatynda möhüm enjamdyr.Içindäki tozanly dermanlary aňsat tapmaga mümkinçilik berýän kapsulanyň gapagyny we kapsulanyň bedenini aýyrmak üçin ulanylýar.Bu enjam möhüm rol oýnaýar ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 01-12-2024

  Derman önümçiliginde kapsula barlaýjynyň ähmiýeti Derman pudagynda takyklyk we takyklyk iň möhümdir.Her bir kapsulada dogry mukdarda derman barlygyny üpjün etmek hassalaryň howpsuzlygy we dermanyň täsiri üçin möhümdir.Ine ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 01-05-2024

  Näme üçin bizi kapsula barlaýjy zerurlyklar üçin saýlaň? Kapsula önümçilik liniýasynyň takyklygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek barada aýdylanda, dogry kapsulanyň barlaýjysyny ýa-da kapsulanyň agramly maşynyny saýlamak gaty möhümdir.Barlagçy, derman önümçiliginde möhüm rol oýnaýar, bu ýerde ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 12-28-2023

  Kapsula barlag geçiriji funksiýalary Kapsula barlaýjy, derman senagatynda möhüm enjamdyr.Esasy wezipesi, önümçilik liniýasynda hereket edende aýratyn kapsulalary takyk ölçemek we ölçemekdir.Bu, her kapsulada dogry mukdarda işjeň maddanyň bardygyny üpjün edýär ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 12-22-2023

  Kapsula barlaýjy: Onuň işine we ähmiýetine düşünmek Kapsula barlaýjy, derman senagatynda möhüm enjamdyr.Esasy wezipesi, kapsulanyň agramlarynyň takyklygyny we yzygiderliligini üpjün etmekdir.Tehnologiýanyň ösmegi bilen kapsunyň ösmegi bilen ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 12-19-2023

  Kapsula barlaýjy täzeçillik hasylyny alar Soňky ýyllarda derman senagatynyň bazara bolan isleginiň, esasanam ýokary hilli islegiň ýokarlanmagy, şeýle hem derman syýasatlarynyň berkleşmegi bilen has köp önümçilik kärhanalary işe başlady. ştat ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 11-28-2023

  2023-nji ýylyň 13-15-nji noýabry aralygynda 2023-nji (Güýz) Hytaý Halkara Derman enjamlary sergisi Sýamende üstünlikli tamamlandy.Bu ýere 60 000 töweregi tomaşaçy ýygnandy.Suzhou Halo sergä köp enjamlar bilen gatnaşdy, şol sanda: kapsula / planşet barlaýjy, iş stoly kapsulasy / planşet w ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 11-08-2023

  63-nji (Güýz 2023) Milli Derman enjamlary sergisi we 2023-nji ýylyň (güýz) Hytaý halkara derman enjamlary sergisi 2023-nji ýylyň 13-15-nji noýabry aralygynda Sýamen halkara sergi merkezinde geçiriler. Hoş geldiňiz!https://www.halopharm.com/Koprak oka»

 • Iş wagty: 10-27-2023

  Kapsula barlag geçirijisine bolan isleg çalt ösýär Uly ýurt hökmünde Hytaýda doly önümçilik kategoriýalary we birneme kämil senagat ulgamy bar we Hytaýyň kapsula barlaýyş pudagy çalt ösýär.2020-nji ýylda täze koronawirus epidemiýasy sebäpli ýüze çykan krizis ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 10-12-2023

  Türkiýä awtomatiki deblister maşyn gämisi Bu, Türkiýä ilkinji iberişimiz.Bu, Türkiýäniň bazaryny açdyk diýmekdir.2023-nji ýylda oňat başlangyç. Deblister maşyn köplenç alýumin plastmassa gaplaýyş ussahanalarynda ulanylýar.Deblister Machine ETC gysmak üçin kiçijik enjam ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 09-15-2023

  Kapsula barlaýjy arassalamak, derman öndürýän kompaniýalara has netijeli, arzan çykdajy öndürmäge kömek ediň.Arassalamak nukdaýnazaryndan, kapsula barlaýjynyň çalt ösmegi, kapsula barlaýjy tehnologiýasynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi we bahanyň ýylsaýyn ýokarlanmagy bilen täze talaplar ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 09-04-2023

  Stol kapsulasy Planşet agramyny nusga alýan maşyn Russiýa gämi Bu gün Russiýa gämi iş stoly kapsulasyny / planşet agramyny alýan maşyny taýýarladyk.Stol kapsulasy / planşet agramyny alýan maşyn täze önümimiz, Russiýa ilkinji gezek satmagymyzdyr.SMC iş stoly kapsulasy / planşet agramyny almak ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 08-17-2023

  Kapsula barlaýjy Häzirki wagtda Hytaý, önümçilik kärhanalarynyň sany, önümleriň dürlüligi we önümçiligi gaty görnükli bolsun, kapsula barlaýjynyň uly önümçilik ýurduna öwrüldi.Kapsula gözegçilik barlagy yzygiderli gowulaşdy we kämilleşdirildi we täzeden ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: 08-07-2023

  “Deblister Machine” gämisi Kosowa gidýär Geçen hepde Kosowaly müşderimiz deblister enjamy barada bizden täze sargyt berdi.Bu onuň deblister maşynynyň ikinji buýrugy.Indi kompaniýamyz deblister maşynyny iberdi.Deblister Machine ETC neşe serişdelerini gysmak üçin kiçijik enjamdyr (kapsula, planşet, ýumşak ca ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 07-14-2023

  Energiýa sarp edilişini has-da azaltmak üçin kapsulanyň barlag derejesini ýokarlandyryň Derman ussahanasynda, energiýa sarp edilişini azaltmak we poluň ýerini tygşytlamak üçin amatly bolan kapsulanyň barlag geçirijisiniň derejesini ýokarlandyrmak.Şonuň üçin kapsulanyň barlag derejesini ýokarlandyryp bilermi ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 07-10-2023

  Derman enjamlary pudagynda, kapsula barlaýjy henizem kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar Soňky ýyllarda, has akylly we awtomatlaşdyrylan kapsulanyň barlagçysynyň ösüş talaplaryna laýyklykda, derman biologiki bazarynyň gündelik ösmegi we dermanlara bolan islegiň artmagy bilen ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 06-30-2023

  Stol kapsulasy / Planşet agramy nusga alýan maşyn kapsulanyň barlag enjamy, kapsulanyň we planşetleriň agramyny almak üçin ulanylýar, bu ulanyjylara önümçilik prosesinde neşe agramynyň üýtgeýän ýagdaýyna netijeli gözegçilik edip biler.Kapsula barlaýjy, iş stolunyň dizaýnyny, ykjam we ulanmak aňsat, ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 06-19-2023

  Angliýanyň Deblister maşynyna iberilen deblister maşyn, neşe serişdelerini (kapsula, planşet, ýumşak kapsula we ş.m.) alýumin plastmassa tagtalaryndan çalt gysmak üçin kiçijik enjam.Deblister maşyn ETC güýçli umumylyk, çalt tizlik, neşe serişdelerine zeper ýetirmezlik, doly dargamak we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir.Koprak oka»

 • Iş wagty: 06-09-2023

  Derman kompaniýalary derman enjamlaryny kämilleşdirýärler, kapsula barlaýjyny täzeligi çaltlaşdyrmaga mejbur edýärler Häzirki wagtda has köp derman öndürýän kompaniýalar ulanyjylaryň önümçilik meselelerini çözmäge, ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmaga we ýokarlanmaga kömek etmek üçin innowasiýa arkaly kapsulanyň barlag enjamyny täzeläp başlady ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 05-26-2023

  62ND (2023 SPRING) Hytaý MILLI FARMAKEUTIK Maşyn ekspozisiýasy 2023-nji ýylyň 28-30-njy maýynda Çingdao World Expo City-de geçiriler. Enjamda kapsula barlaýjy, iş stoly kapsulasy / planşet nusgalary barlaýjy, kapsula iýmitlendiriji maşyn we ş.m.Suzhou Halo size garaşýar ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 05-19-2023

  Çotgasyz kapsulanyň polişeri Germaniýa eksporty Çişiksiz kapsula polişeri ýelmeşýän poroşok / ýumşak kapsula PCS üçin çotgasyz re modeimi kabul edýär, hapaly ýalpyldawuk, ýelmeşýän poroşok ýuwujy hapalar we çotgalary arassalamak kyn ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 05-10-2023

  Täze önüm kapsulasy / planşet agramy nusga alýan maşyn iş stoly kapsulasy / planşet agramy nusga alýan maşyn, önümçiligiň dowamynda neşe agramynyň üýtgeýän ýagdaýyna netijeli gözegçilik etmäge kömek edip biljek kapsulanyň we planşetleriň agramyny almak üçin ulanylýar.Kapsula / planşet agramy M ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 04-25-2023

  Kapsula Checkweigher Soňky ýyllarda içerki derman senagatynyň çalt ösmegi bilen, “Capsule Checkweigher” -e bolan isleg hem artýar.Theöne şol bir wagtyň özünde bazaryň geljegi uly, kapsula barlaýjynyň ýokary bäsdeşligi ünsi çekip başlady.Bu meselede ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 04-04-2023

  Derman zawodynyň ýokary hilli ösmegine kömek etmek üçin kapsula barlaýjynyň derejesini ýokarlandyryň Geçmişde hiç bir kapsula barlaýjynyň fonunda, derman zawody elde nusga alma usulyny ulanýar, bu bolsa neşe agramynyň adaty däldigine we gizlin howp bar. ..Koprak oka»

123456Indiki>>> Sahypa 1/7
+86 18862324087
Wikki
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!